Anna Jaskulska

Gabinet psychologiczny

Analiza TransakcyjnaAnaliza transakcyjna to teoria osobowości oraz nurt w psychoterapii zapoczątkowany w latach 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Jej twórcą był Eric Berne, psychoanalityk, który zauważył, że analiza wewnętrznych konfliktów pacjenta może być niewystarczająca do prowadzenia skutecznej i nieprzeciągającej się w czasie psychoterapii, gdyż nie uwzględnia ona społecznego aspektu funkcjonowania jednostki (Berne, 1961).

Wg twórcy metody Erica Berne’a analiza transakcyjna to:

  • system psychoterapii oparty na analizie pojedynczych transakcji oraz ich serii, które zachodzą podczas sesji terapeutycznej;
  • teoria osobowości oparta na badaniu specyficznych stanów Ja;
  • analiza poszczególnych transakcji za pomocą diagramów transakcyjnych (tzw. analiza transakcyjna właściwa) (Jagieła, 2012, s.24).

Analiza transakcyjna czerpie z takich podejść psychoterapeutycznych jak psychoanaliza, podejście psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne, także z psychologii poznawczej i teorii komunikacji międzyludzkiej. Wyjaśnia ona w spójny i całościowy sposób kształtowanie się osobowości jednostki, funkcjonowanie osobowości w relacjach interpersonalnych, podejmowanie przez jednostkę określonych decyzji oraz rozwijanie się historii jej życia jako szczególnej opowieści (skryptu) o określonym zakończeniu.

Poza teorią analiza transakcyjna oferuje zbiór technik i metod, które służą zmianie w obszarze osobowości, relacji z innymi i w samym skrypcie. Zasady analizy transakcyjnej wykorzystuje się do diagnozy (także autodiagnozy) problemów, jak również planowania sposobów interwencji zarówno w pracy terapeutycznej (indywidualnej, pracy z parami, rodzinami, grupami), jak i w pracy w obszarze edukacji, poradnictwa i organizacji (Harris, ).  

Analizę transakcyjną praktykuje się jako podejście edukacyjne, co oznacza, że pacjentów uczy się podstaw analizy transakcyjnej, tak aby z czasem uzyskali oni zdolność samodzielnego analizowania i rozumienia własnych zachowań, myśli i emocji, a także transakcji i gier, które rozpoczynają i w które wchodzą. Warto podkreślić, że pojęcia z zakresu analizy transakcyjnej wyjaśniane są prostym językiem, co ułatwia pacjentom ich zrozumienie, nauczenie się i stosowanie. W wyniku terapii pacjent uzyskuje wgląd i staje się świadomy nakazów, przyzwoleń i zakazów, które kierują jego zachowaniem i odczuwaniem. Dzięki temu może on te zapisy nie tylko zanalizować, ale także, jeśli są nieprawdziwe, nieadaptacyjne lub ograniczające, zmodyfikować lub odrzucić.

Podmiotowe traktowanie pacjenta wynika z założeń filozoficznych analizy transakcyjnej, która uznaje, że:

  • wszyscy ludzie w swojej istocie są w porządku (OK).
  • każdy człowiek w zależności od swoich możliwości ma zdolność do myślenia
  • ludzie sami decydują o swoim przeznaczeniu i decyzje te mogą się zmieniać, gdyż są oni zdolni do brania odpowiedzialności za własne życie (Jagieła, 2012, s.24).

Analiza transakcyjna jest podejściem uniwersalnym, które można stosować zarówno w pracy z osobami zdrowymi psychicznie, tak dorosłymi, jak i dziećmi (przekaz dostosowuje się do etapu rozwoju myślenia), z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, a także z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, w tym psychotycznymi, depresyjnymi, z zaburzeniami osobowości, osobami uzależnionymi.

Psychoterapia w nurcie analizy transakcyjnej jest otwarta na metody i techniki pochodzące z innych szkół terapeutycznych, co pozwala terapeutom na poszukiwanie optymalnych sposobów pracy z każdym pacjentem.

Psychoterapia w nurcie analizy transakcyjnej poddawana jest systematycznym badaniom naukowym, które potwierdzają jej skuteczność. Wyniki tych badań są regularnie publikowane w International Journal of Transactional Analysis Research, a także innych czasopismach naukowych z dziedziny psychoterapii i dotyczą m.in. przypadków leczenia depresji, PTSD, schizofrenii, zespołów mieszanych lękowo-depresyjnych, uzależnienia i współuzależnienia, fobii, pacjentów zagrożonych samobójstwem.

Analizę transakcyjną wykorzystuje się także w poradnictwie psychologicznym ukierunkowanym na pomoc w rozwiązywaniu konkretnych trudności w relacjach rodzicielskich, małżeńskich, partnerskich czy rówieśniczych.

Synonimem zdrowia psychicznego w analizie transakcyjnej jest osoba autonomiczna, realizująca założone przez siebie cele, podejmująca odpowiedzialne decyzje w swoim życiu, spontaniczna, świadoma i zdolna do nawiązywania bliskich relacji z innymi ludźmi.

Bibliografia


Berne, E. (1961). Transactional Analysis in Psychotherapy. Nowy Jork: Grove Press.
Beren, E. (1976). Beyond Games and Scripts. Nowy Jork: Grove Press.
Berne, E. (1998). Dzień dobry … i co dalej? Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Berne, E. (1999). W co graja ludzie? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cierpiałkowska, L., Gawęcka, H. (2005). Wybrane zagadnienia analizy transakcyjnej. Gestalt,
62, 5-28.
Frączek, A., Smelkowska, A. (2018). Materiały Studium Analizy Transakcyjnej.
Hafrord, D., Widdowson, M. (2014). Quantitative and qualitative outcomes of transactional
analysis psychotherapy with male armed forces veterans in the UK presenting with
posttraumatic stress disorder. International Journal of Transactional Analysis Research, 5,
35-65.
Harris, T. (2009). Ja jestem OK – Ty jesteś OK. Poznań: Rebis.
Jagieła, J. (2012). Słownik analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława
Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza.
Santorski, J. (red.) (1993). ABC pomocy psychologicznej. Warszawa: Jacek Santorski &Co.
Steiner, C. (1974). Scripts People Live. Nowy Jork: Grove Press.
Steward, I., Joines, V. (2012). Analiza Transakcyjna dzisiaj. Poznań: Dom Wydawniczy
Rebis.
Szkoła Analizy Transakcyjnej, http://centrumat.eu/szkola-analizy-transakcyjnej/
Widdowson, M. (2014). Transactional analysis psychotherapy for a case of mixed anxiety &
depression: A pragmatic adjudicated case study. International Journal of Transactional
Analysis Research, 5, 66-76.
Widdowson, M. (2016). Transactional Analysis for Depression: A step-by-step treatment
manual. Nowy Jork: Routlege.